Radno vreme

Organizacija i kadrovi

Sektor za zdravstvenu zaštitu životinja

 • 1. Svoje aktivnosti i zadatke Sektor za zdravstvenu zaštitu životinja vrši na teritoriji Mačvanskog i Kolubarskog okruga. Delokrug rada ovog sektora je:
 • 2. Sprovođenje mera zdravstvene zaštite životinja ‒ sprečavanje, otkrivanje, iskorenjivanje i praćenje zaraznih i parazitskih bolesti životinja i zoonoza;
 • 3. Vršenje laboratorijske i kliničke dijagnostike kod sumnje ili pojave zaraznih bolesti životinja uključujući i zoonoze;
 • 4. Vršenje uzorkovanja u cilju laboratorijskih ispitivanja koja su predviđena Programom mera ili posebnim programima prema uputstvima Ministarstva poljoprivrede i zaštitte životne sredine i, po potrebi, dostavljanje uzoraka u referentnu laboratoriju;
 • 5. Održavanje spremnosti za dijagnostička ispitivanja radi utvrđivanja zaraznih bolesti životinja
 • 6. Saradnja sa nadležnom epidemiološkom službom;
 • 7. Izveštavanje o pojavi utvrđenih zaraznih bolesti životinja;
 • 8. Obdukcija leševa uginulih životinja u cilju utvrđivanja uzroka uginuća;
 • 9. Uzorkovanje materijala za mikrobiološko ispitivanje;
 • 10. Vršenje redovne razmene podataka između laboratorijskog informacionog sistema i Centralne baze Ministarstva poljoprivrede i zaštitte životne sredine;
 • 11. Edukacija vlasnika i držalaca životinja prilikom obilaska epizootiološkog područja (farmi, gazdinstava i drugih objekata), kao i učešće u programima obuke inspektora i veterinara, na zahtev Ministarstva poljoprivrede i zaštitte životne sredine;
 • 12. Prevencija i dijagnostika zaraznih, parazitskih i uzgojnih bolesti živine;
 • 13. Davanje predloga terapije i programa vakcinisanja živine;
 • 14. Distribucija vakcina, dijagnostikuma i opreme za realizaciju Programa mera zdravstvene zaštite životinja ovlašćenim veterinarskim stanicama i ambulantama;
 • 15. Prodaja vakcina ovlašćenim veterinarskim stanicama i ambulantama u svrhu vakcinacije životinja protiv onih bolesti koje nisu obuhvaćene Programom mera zdravstvene zaštite životinja;
 • 16. Pomoć terenskoj službi u rešavanju problema vezanih za reprodukciju domaćih životinja;
 • 17. Edukacija držalaca životinja.

Zaposleni u Sektoru za zdravstvenu zaštitu životinja su:
Slobodan Maksimović DVM spec. epizootiologije i šef sektora
- Stevan Mrkovački DVM spec. patološke morfologije 
- Mirko Filipović spec. DVM spec. reprodukcije, steriliteta i v.o.

Sektor za laboratorijska ispitivanja

Odeljenje za kliničku mikrobiologiju i parazitologiju

Laboratorije ovog odeljenja su opremljene za bakteriološku, serološku i parazitološku dijagnostiku zaraznih bolesti životinja i zoonoza. Delatnost ovog odeljenja je:

   • Bakteriološko ispitivanje organa uginulih životinja, sekreta, ekskreta i briseva poreklom od živih životinja itd.;

   • Laboratorijska dijagnostika zaraznih bolesti pčela: Akaroza, Nozemoza, Varooza, Američka i Evropska kuga legla itd.;

   • Serološka dijagnostika bakterijskih i virusnih bolesti: Antrax, Bruceloza, Enzootska Leukoza goveda, Gumboro bolest, Infektivna anemija konja, Atipična kuga peradi itd.;

   • Laboratorijska dijagnostika parazitskih bolesti: parazitska oboljenja kože i digestivnog trakta domaćih životinja, pregled mesa na trihinelozu metodama kompresije i veštačke digestije itd.

Zaposleni u Odeljenju za kliničku mikrobiologiju i parazitologiju su:
Srđan Tomić DVM spec. mikrobiologije, šef odeljenja
Mirjana Pavlović tehničar laborant 
Milanka Mićanović tehničar laborant 
Jelena Sević tehničar laborant

Odeljenje za ispitivanje hrane, hrane za životinje i vode

Ovo odeljenje vrši:

   • Mikrobiološko ispitivanje hrane, hrane za životinje i vode;

   • Kontrolu higijenskog stanja u objektima za proizvodnju i preradu hrane;

   • Hemijsko i senzorsko ispitivanje hrane i hrane za životinje.

Ispitivanja se vrše:

   • Po zahtevu veterinarske inspekcije;

   • Po programu o sistematskom praćenju ispravnosti životnih namirnica i hrane za životinje;

   • Na osnovu ugovora sa organizacijama i licima koja se bave proizvodnjom životnih namirnica i hrane za životinje;

   • Na lični zahtev vlasnika.

Zaposleni u Odeljenju za ispitivanje hrane, hrane za životinje i vode su: 
Svetlana Mrkovački DVM spec. higijene namirnica animalnog porekla, šef odeljenja i šef Sektora za laboratorijska ispitivanja 
Danka Nedić tehničar laborant 
Ivana Jevremović tehničar laborant

Odeljenje za uzorkovanje i prijem uzoraka

Ovo odeljenje pruža tehničku podršku laboratorijama Sektora za laboratorijska ispitivanja vršeći sledeće aktivnosti:

   • Uzimanje uzoraka hrane, hrane za životinje, vode i briseva u objektima za proizvodnju i preradu hrane;

   • Prijem uzoraka i rukovanje uzorcima do početka ispitivanja;

   • Izrada Izveštaja o ispitivanju.

Zaposleni u Odeljenju za uzorkovanje i prijem uzoraka su: 
Slobodan Vujinović DVM spec. šef odeljenja
Svetlana Makević 
Milan Lazarević uzorkovač 
Goran Novaković tehničar na prijemu uzoraka 
Bogdan Lukić uzorkovač

Odeljenje za pripremu podloga i sterilizaciju

Delatnost ovog odeljenja je:

   • Pranje i sterilizacija laboratorijskog posuđa i instrumenata;

   • Sterilizacija i neškodljivo uklanjanje laboratorijskog materijala;

   • Spravljanje podloga za bakteriološka ispitivanja;

   • Dekontaminacija medicinskog otpada;

Zaposleni u Odeljenju za pripremu podloga i sterilizaciju su: 
Svetlana Mrkovački DVM spec. higijene namirnica animalnog porekla, šef odeljenja i šef Sektora za laboratorijska ispitivanja 
Milan Živanović tehničar na sterilizaciji 
Vera Aleksić tehničar na sterilizaciji 
Svetlana Arsenović tehničar na sterilizaciji 
-
Valentina Đurđević perač laboratorijskog posuđa i higijeničar

Sektor za opšte poslove

   • Računovodstveni poslovi

   • Knjigovodstveni poslovi

   • Kadrovski poslovi

   • Pravni poslovi

Zaposleni u Sektoru za opšte poslove su: 
Jelkica Stojković dipl. ing. agroekonomije, šef sektora 
-
Mirjana Šobić finansijsko-računovodstveni referent