Radno vreme

Organizacija i kadrovi

Sektor za zdravstvenu zaštitu životinja

 • 1. Svoje aktivnosti i zadatke Sektor za zdravstvenu zaštitu životinja vrši na teritoriji Mačvanskog i Kolubarskog okruga. Delokrug rada ovog sektora je:
 • 2. Sprovođenje mera zdravstvene zaštite životinja ‒ sprečavanje, otkrivanje, iskorenjivanje i praćenje zaraznih i parazitskih bolesti životinja i zoonoza;
 • 3. Vršenje laboratorijske i kliničke dijagnostike kod sumnje ili pojave zaraznih bolesti životinja uključujući i zoonoze;
 • 4. Vršenje uzorkovanja u cilju laboratorijskih ispitivanja koja su predviđena Programom mera ili posebnim programima prema uputstvima Ministarstva poljoprivrede i zaštitte životne sredine i, po potrebi, dostavljanje uzoraka u referentnu laboratoriju;
 • 5. Održavanje spremnosti za dijagnostička ispitivanja radi utvrđivanja zaraznih bolesti životinja
 • 6. Saradnja sa nadležnom epidemiološkom službom;
 • 7. Izveštavanje o pojavi utvrđenih zaraznih bolesti životinja;
 • 8. Obdukcija leševa uginulih životinja u cilju utvrđivanja uzroka uginuća;
 • 9. Uzorkovanje materijala za mikrobiološko ispitivanje;
 • 10. Vršenje redovne razmene podataka između laboratorijskog informacionog sistema i Centralne baze Ministarstva poljoprivrede i zaštitte životne sredine;
 • 11. Edukacija vlasnika i držalaca životinja prilikom obilaska epizootiološkog područja (farmi, gazdinstava i drugih objekata), kao i učešće u programima obuke inspektora i veterinara, na zahtev Ministarstva poljoprivrede i zaštitte životne sredine;
 • 12. Prevencija i dijagnostika zaraznih, parazitskih i uzgojnih bolesti živine;
 • 13. Davanje predloga terapije i programa vakcinisanja živine;
 • 14. Distribucija vakcina, dijagnostikuma i opreme za realizaciju Programa mera zdravstvene zaštite životinja ovlašćenim veterinarskim stanicama i ambulantama;
 • 15. Prodaja vakcina ovlašćenim veterinarskim stanicama i ambulantama u svrhu vakcinacije životinja protiv onih bolesti koje nisu obuhvaćene Programom mera zdravstvene zaštite životinja;
 • 16. Pomoć terenskoj službi u rešavanju problema vezanih za reprodukciju domaćih životinja;
 • 17. Edukacija držalaca životinja.

Zaposleni u Sektoru za zdravstvenu zaštitu životinja su:
Slobodan Maksimović DVM spec. epizootiologije, šef sektora za zdravstvenu zaštitu životinja
- Slobodan Vujinović DVM spec. epizootiologije

Sektor za laboratorijska ispitivanja

Odeljenje za kliničku mikrobiologiju i parazitologiju

Laboratorije ovog odeljenja su opremljene za bakteriološku, serološku i parazitološku dijagnostiku zaraznih bolesti životinja i zoonoza. Delatnost ovog odeljenja je:

   • Bakteriološko ispitivanje organa uginulih životinja, sekreta, ekskreta i briseva poreklom od živih životinja itd.;

   • Laboratorijska dijagnostika zaraznih bolesti pčela: Akaroza, Nozemoza, Varooza, Američka i Evropska kuga legla itd.;

   • Serološka dijagnostika bakterijskih i virusnih bolesti: Antrax, Bruceloza, Enzootska Leukoza goveda, Gumboro bolest, Infektivna anemija konja, Atipična kuga peradi itd.;

   • Laboratorijska dijagnostika parazitskih bolesti: parazitska oboljenja kože i digestivnog trakta domaćih životinja, pregled mesa na trihinelozu metodama kompresije i veštačke digestije itd.

Zaposleni u Odeljenju za kliničku mikrobiologiju i parazitologiju su:
Srđan Tomić DVM spec. mikrobiologije, šef odeljenja
Mirjana Pavlović veterinarski tehničar, bakteriološka ispitivanja / serološka ispitivanja 
Milanka Mićanović veterinarski tehničar, serološka ispitivanja / bakteriološka ispitivanja 
Jelena Sević veterinarski tehničar, serološka ispitivanja / bakteriološka ispitivanja
Svetlana Arsenović  veterinarski tehničar, bakteriološka ispitivanja / serološka ispitivanja

Odeljenje za molekularna ispitivanja

Svetlana Mrkovački DVM spec. higijene namirnica animalnog porekla, šef odeljenja 
Slobodan Vujinović  DVM spec.epizootiolog, ispitivač
Vanja Đuričić  veterinarski tehničar, molekularna ispitivanja

Odeljenje za ispitivanje hrane, hrane za životinje i vode

Ovo odeljenje vrši:

   • Mikrobiološko ispitivanje hrane, hrane za životinje i vode;

   • Kontrolu higijenskog stanja u objektima za proizvodnju i preradu hrane;

   • Hemijsko i senzorsko ispitivanje hrane i hrane za životinje.

Ispitivanja se vrše:

   • Po zahtevu veterinarske inspekcije;

   • Po programu o sistematskom praćenju ispravnosti životnih namirnica i hrane za životinje;

   • Na osnovu ugovora sa organizacijama i licima koja se bave proizvodnjom životnih namirnica i hrane za životinje;

   • Na lični zahtev vlasnika.

Zaposleni u Odeljenju za ispitivanje hrane, hrane za životinje i vode su: 
Svetlana Mrkovački  DVM spec. higijene namirnica animalnog porekla, šef odeljenja 
Dušan Tufegdžić  DVM spec. higijene namirnica animalnog porekla, ispitivač  
Danka Nedić veterinarski tehničar, mikrobiološka i biohemijska ispitivanja hrane i vode / mikrobiološka i biohemijska ispitivanja hrane za životinje 
Ivana Jevremović veterinarski tehničar, mikrobiološka i biohemijska ispitivanja hrane za životinje / mikrobiološka i biohemijska ispitivanja hrane i vode

Odeljenje za uzorkovanje i prijem uzoraka

Ovo odeljenje pruža tehničku podršku laboratorijama Sektora za laboratorijska ispitivanja vršeći sledeće aktivnosti:

   • Uzimanje uzoraka hrane, hrane za životinje, vode i briseva u objektima za proizvodnju i preradu hrane;

   • Prijem uzoraka i rukovanje uzorcima do početka ispitivanja;

   • Izrada Izveštaja o ispitivanju.

Zaposleni u Odeljenju za uzorkovanje i prijem uzoraka su: 
Srđan Tomić DVM spec. mikrobiologije, šef odeljenja
Dušan Tufegdžić  DVM spec. higijene namirnica animalnog porekla, Koordinator na poslovima prijema
Svetlana Makević  dipl. ing. hem. farm.tehnologije, prijem uzoraka / uzorkovanje 
Milan Lazarević veterinarski tehničar, uzorkovnje / prijem uzoraka 
Goran Novaković veterinarski tehničar, uzorkovnje / prijem uzoraka 
Bogdan Lukić veterinarski tehničar, prijem uzoraka / uzorkovanje

Odeljenje za pripremu podloga i sterilizaciju

Delatnost ovog odeljenja je:

   • Pranje i sterilizacija laboratorijskog posuđa i instrumenata;

   • Sterilizacija i neškodljivo uklanjanje laboratorijskog materijala;

   • Spravljanje podloga za bakteriološka ispitivanja;

   • Dekontaminacija medicinskog otpada;

Zaposleni u Odeljenju za pripremu podloga i sterilizaciju su: 
Svetlana Mrkovački DVM spec. higijene namirnica animalnog porekla, šef odeljenja 
Milan Živanović veterinarski tehničar, priprema podloga i sterilizacija 
Vera Aleksić farmaceutski tehničar, priprema podloga / bakteriološka ispitivanja 
-
Radojka Jovanović higijeničar i perač laboratorijskog posuđa

Sektor za opšte poslove

   • Računovodstveni poslovi

   • Knjigovodstveni poslovi

   • Kadrovski poslovi

   • Pravni poslovi

Zaposleni u Sektoru za opšte poslove su: 
Jelkica Stojković dipl. ing. agroekonomije, šef sektora 
-
Mirjana Šobić finansijsko-računovodstveni referent