Radno vreme

POLITIKA KVALITETA

VSI ”ŠABAC”– ŠABAC

Politika kvaliteta VSI ”ŠABAC” – ŠABAC je sastavni deo ukupne poslovne politike organizacije, zasnovana je na uspostavljanju, primeni i održavanju tržišno orijentisanog poslovnog sistema i na principima menadžmenta kvalitetom, sa ciljem zadovoljenja zahteva, potreba i očekivanja korisnika usluga i ostalih zainteresovanih strana, uz stalno poboljšavanje sistema menadžmenta kvalitetom i povećanje efektivnosti i efikasnosti kompletnog poslovanja organizacije.

Stalno poboljšavanje kvaliteta svih veterinarskih aktivnosti, posebno laboratorijskih ispitivanja, smanjivanje troškova poslovanja i zaštita životne i radne sredine, trajno su opredeljenje svih zaposlenih VETERINARSKOG SPECIJALISTIČKOG INSTITUTA  ”ŠABAC” – ŠABAC, što se postiže:

 • Pružanjem svih veterinarskih usluga kojima se zadovoljavaju zahtevi, potrebe i očekivanja korisnika usluga i drugih zainteresovanih strana, uz poštovanje zakonskih propisa;
 • Stalnim poboljšavanjem svih procesa i stalnim praćenjem zadovoljstva korisnika;
 • Potpunom tržišnom orijentisanošću i održavanjem stalne spremnosti za suočavanje sa konkurencijom;
 • Obavezom najvišeg rukovodstva VSI ”ŠABAC” – ŠABAC da stvaranjem i održavanjem radne atmosfere stimuliše zaposlene na svim nivoima da u potpunosti i aktivno učestvuju u ostvarenju poslovnih ciljeva organizacije;
 • Stalnim i planskim obrazovanjem, obukom i motivisanjem zaposlenih, u cilju efikasnog i kvalitetnog izvršavanja postojećih i novih poslova;
 • Primenom procesnog pristupa u upravljanju svim resursima i aktivnostima i upravljanje sistemom međusobno povezanih procesa;
 • Donošenjem poslovnih i drugih odluka na osnovu analize podataka i informacija;
 • Stalnim unapređenjem odnosa i razvijanjem partnerstva sa dobavljačima, čime se doprinosi optimalnom zadovoljenju obostranih interesa.
 • Kontinuiranim praćenjem i analizom rizika sa kojima se susrećemo i korišćenjem prilika koje nam se otvaraju u svakodnevnom radu, da bi smo uspešno realizovali ciljeve koje sebi postavljamo.

Obaveza rukovodstva VSI ”ŠABAC” – ŠABAC je da preispituje Politiku kvaliteta, i po potrebi je menja i prilagođava eventualnim promenama u poslovnom okruženju, zakonskoj regulativi i sl.

POLITIKA KVALITETA

SEKTORA ZA LABORATORIJSKA ISPITIVANJA

VSI ”ŠABAC” – ŠABAC

Politika kvaliteta Sektora za laboratorijska ispitivanja je sastavni deo politike kvaliteta VSI ”ŠABAC” – ŠABAC i zasniva se na sledećim principima:

 • Stalno podizanje nivoa kvaliteta pruženih usluga korisnicima i povećanje zadovoljenja korisnika;
 • Poštovanje načela dobre laboratorijske prakse i obezbeđenja poverenja u kvalitet rezultata ispitivanja u procesu pružanja usluga;
 • Potpuna tržišna orijentisanost i održavanje stalne spremnosti za suočavanje sa konkurencijom;
 • Poštovanje zakonskih propisa, standarda, metoda i postupaka ispitivanja, tehničke dokumentacije, dokumentacije sistema menadžmenta kvalitetom laboratorije i drugih dokumenata značajnih za rad laboratorije;
 • Obezbeđivanje stručnog osposobljavanja svih zaposlenih u laboratoriji, stvaranje svesti o relevantnosti i važnosti aktivnosti svakog zaposlenog u laboratoriji u ostvarivanju ciljeva kvaliteta, uključujući i stalnu motivaciju zaposlenih;
 • Vršenje periodičnih preispitivanja sistema menadžmenta kvalitetom laboratorije, radi obezbeđenja stalne podobnosti, adekvatnosti, efektivnosti i efikasnosti, kao i stalnog poboljšavanja sistema menadžmenta kvalitetom laboratorije;
 • Uvažavanje i razmatranje svih zahteva šire društvene zajednice, pre svega po pitanjima zaštite životne sredine, zdravlja i bezbednosti;
 • Upoznavanje svih zaposlenih u laboratoriji sa dokumentacijom sistema menadžmenta kvalitetom laboratorije, radi njenog sprovođenja.


Rukovodstvo Sektora za laboratorijska ispitivanja izjavljuje da će sva ispitivanja u okviru svoje delatnosti vršiti u skladu sa standardnom laboratorijskom uslugom koju čine:

–     Prijem, preispitivanje, evidentiranje i označavanje zahteva za ispitivanje;

–     Prijem, označavanje i evidentiranje uzoraka za ispitivanje, uključujući i uzorkovanje;

–     Priprema uzoraka i izvođenje ispitivanja standardnim ili dokumentovanim metodama, kao i metodama
       propisanum od strane državnih organa; 

–     Evidentiranje i obrada rezultata ispitivanja; 

–     Izrada, evidentiranje, distribucija i čuvanje izveštaja o ispitivanju.

Politika kvaliteta je temeljni strateški dokument kojim su postavljeni principi ukupnog poslovanja i razvoja Sektora za laboratorijska ispitivanja u budućnosti.

Obaveza rukovodstva Sektora za laboratorijska ispitivanja je da povremeno (redovno ili vanredno) preispituje Politiku kvaliteta, i po potrebi je menja i prilagođava eventualnim promenama u poslovnom okruženju, zakonskoj regulativi i sl.

Obaveza rukovodstva VSI ”ŠABAC” – ŠABAC je da preispituje Politiku kvaliteta, i po potrebi je menja i prilagođava eventualnim promenama u poslovnom okruženju, zakonskoj regulativi i sl.

CILJEVI KVALITETA VSI ”ŠABAC” – ŠABAC

ZA 2018. GODINU

- Izvršiti ne manje od 11.000 ispitivanja uzoraka namirnica, hrane za životinje, vode i briseva.

- Izvršiti ne manje od 400.000 ispitivanja uzoraka krvnih seruma i kliničkog materijala poreklom od životinja.

- Ostvariti prihod od pruženih usluga u iznosu ne manjem od 50.000.000 dinara.

- Ostvariti promet bioloških preparata u iznosu ne manjem od 15.000.000 dinara.

MISIJA, VIZIJA I STRATEGIJA

VETERINARSKOG SPECIJALISTIČKOG INSTITUTA "ŠABAC"

MISIJA

Misija Veterinarskog specijalističkog instituta "ŠABAC" primarno je očuvanje i unapređenje zdravstvene zaštite životinja, prvenstveno kroz realizaciju aktivnosti dijagnostike u veterinarskoj medicini i aktivnosti suzbijanja zaraznih i parazitarnih bolesti i zoonoza, a sekundarno je direktna i indirektna zaštita zdravlja ljudi, prvenstveno kroz realizaciju aktivnosti ispitivanja hrane i hrane za životinje i realizaciju aktivnosti zaštite životne sredine. U ostvarenju svoje misije VSI ŠABAC poštuje etičke norme medicinsko ‒ veterinarske struke i nauke i zakonodavne i društvene norme Republike Srbije.

Ovu svoju misiju VSI ŠABAC postiže organizovanim poslovanjem u skladu sa zakonskom regulativom i ponudom širokog asortimana veterinarskih usluga, optimalnim odnosom cene i kvaliteta, uz poštovanje zahteva svih zainteresovanih strana.

VIZIJA

VSI ŠABAC želi da zadrži svoj status specijalizovane dijagnostičke ustanove i da i u budućnosti bude siguran oslonac države u borbi za očuvanje zdravstvene zaštite životinja na teritoriji na kojoj vrši svoju delatnost i time ostane među vodećim ustanovama u Republici Srbiji u ovoj oblasti, ali i da potvrdi i proširi bazu svojih korisnika. Ovu viziju VSI ŠABAC ostvariće tako što će, kao moderna i pouzdana ustanova, biti prepoznatljiv po visokim standardima kvaliteta usluga, inovativnim tehnološkim i poslovnim rešenjima i stalnom širenju poslovne ponude.

STRATEGIJA

U skladu sa vizijom i misijom, putem stalnih praćenja i analiza, VSI ŠABAC svoju strategiju zasniva na:

- poštovanju važećih zakona i propisa,

- društveno odgovornom poslovanju,

- kontinuiranom poboljšanju i razvoju novih usluga,

- smanjenju troškova i finansijskoj stabilnosti,

- održavanju i unapređenju znanja i svesti svih zaposlenih,

- neprekidnom ulaganju u tehnologiju, opremu i informatička rešenja,

- uspostavljanju efikasne komunikacije sa svim zainteresovanim stranama,

- potvrđivanju kompetentnosti svoje laboratorije,

- izgradnji stabilnih i čvrstih partnerskih odnosa sa isporučiocima dijagnostičkih sredstava, opreme, i usluga.

PREDMET I PODRUČJE PRIMENE

SISTEMA UPRAVLJANJA KVALITETOM VSI ŠABAC

VSI ŠABAC utvrđuje granice i primenljivost sistema upravljanja kvalitetom da bi uspostavio Predmet i područje njegove primene.

Sistem upravljanja kvalitetom koji se sprovodi u celom VSI ŠABAC, primenjuje se na sledeće delatnosti:

‒ zdravstvena zaštita životinja,

‒ laboratorijska ispitivanja:

a) laboratorijska (bakteriološka, serološka, parazitološka i molekularna) dijagnostika u veterinarskoj medicini,

b) laboratorijsko ispitivanje zdravstvene ispravnosti i kvaliteta hrane, hrane za životinje i vode.

promet bioloških preparata za upotrebu u veterinarskoj medicini.

Odrednice sistema upravljanja kvalitetom poštuju se i prilikom obavljanja usluga na terenu.

Imajući u vidu prirodu delatnosti, u poslovanju VSI ŠABAC se primenjuju svi zahtevi standarda ISO 9001:2015.

Prilikom uspostavljanja sistema upravljanja kvalitetom VSI ŠABAC uzima u obzir:

a) kontekst VSI ŠABAC, odnosno, eksterna i interna pitanja koja su relevantna za njegovu svrhu i koja utiču na njegovu sposobnost ostvarivanja predviđenih ishoda svog sistema upravljanja kvalitetom,

b) zahteve relevantnih zainteresovanih strana,

c) obaveze za usklađenost koje prostiču iz relevantnih potreba i očekivanja, odnosno, zahteva zainteresovanih strana,

d) organizacione jedinice, funkcije i fizičke granice,

e) aktivnosti, proizvode i usluge,

f) ovlašćenje i sposobnost da upravlja aktivnostima i utiče na aktivnosti u VSI ŠABAC.

Predmet i područje primene sistema upravljanja kvalitetom, kao dokumentovanu informaciju, Koordinator za sisteme menadžmenta čini dostupnim zainteresovanim stranama.

Akreditaciono telo Srbije - ATS